تعاریف مفاهیم و طبقه بندی های استاندارد

استانداردسازی با یکسان کردن تعاریف و مفاهیم بکار رفته در سامانه ها و گزارش ها، موجب ارتقای کیفیت آمارهای تولید شده و قابلیت مقایسه پذیری ملی و بین المللی می گردد بر این اساس این مرکز در راستای وظایف خود اقدام به احصا اقلام آماری ادارات کل ، دفاتر یا مراکز ستادی و سازمانه های تابعه می نماید و با همکاری کارشناسان تخصصی در گام نخست اقدام به استانداردسازی در سطح سازمانی و در گام دوم با همکاری مرکز آمار ایران ، مفاهیم مورد نظر در سطح ملی استاندارد می گردند.

جستجوی واژه