درباره مرکز

پیشینه مرکز آمار و اطلاعات راهبردی

با توجه به نقش و اهمیت آمار در برنامه ریزی های اصولی و در راستای دستیابی به اهداف برنامه های توسعه، وزارت کار و امور اجتماعی سابق از بدو تأسیس و بنا بر وظایف محوله در خصوص مسائل نیروی انسانی و کار، اقدام به تاسیس اداره آمار نموده است. در سال 1325، واحدی به نام اداره آمار و بررسی ها در نخستین سازمان وزارت کار و تبلیغات و زیرنظر اداره کل آمار ایجاد شد، سپس در سال 1329، این اداره به اداره آمار و اطلاعات تغییر عنوان داد که تحت نظارت مدیرکل اداری انجام وظیفه می نمود. در سال 1341 به پیشنهاد سازمان برنامه در وزارت کار و امور اجتماعی اداره کل مطالعات نیروی انسانی و آمار تشکیل شد. واحد مزبور در سال 1345 به اداره کل آمار تغییر نام داد و تحت نظارت معاونت طرحها و بررسی ها قرار گرفت و در سال 1348، با عنوان اداره کل آمار نیروی انسانی به معاونت نیروی انسانی منتقل و تا سال 1356، در همین حوزه معاونت انجام وظیفه می کرد. در سال 1356، از ادغام دو اداره کل آمار نیروی انسانی و اشتغال واحدی با عنوان اداره کل مطالعات نیروی انسانی و اشتغال ایجاد گردید و عهده دار وظایف جدیدی شد. در سال 1359، اداره کل مطالعات نیروی انسانی و اشتغال، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای، صندوق کارآموزی، اداره کل استخدام اتباع بیگانه و کانونهای کارآموزی ادغام شدند و سازمان آموزش فنی و حرفه ای تشکیل گردید. در سال 1360، بار دیگر اداره کل مطالعات نیروی انسانی از سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی منتزع شد و تحت نظارت مطالعات نیروی انسانی تغییر عنوان داد و تا سال 1369 نیز با همین عنوان باقی ماند. از سال 1374 با ادغام اداره کل آمار و مطالعات نیروی انسانی و دفتر خدمات ماشینی واحدی تحت عنوان اداره کل آمار و خدمات ماشینی شکیل شد که تحت نظارت معاونت برنامه ریزی و سیاست گذاری اشتغال قرار داشت. در سال 1385این اداره کل به مرکز آمار و اطلاعات بازار کار تغییر نام پیدا کرد. پس از ادغام سه وزارت خانه ، در چارت سازماني مصوب سال ۱۳۹۱ علاوه بر تغيير نام به مرکز آمار و اطلاعات راهبردي، جايگاه مرکز نيز در ساختار سازماني تغيير يافت و زير مجموعه حوزه وزارتي قرار گرفته است. اهمیت و نقش آمار و اطلاعات حوزه های كار، تعاون و رفاه در تصمیم گیری و تصمیم سازی در راستای اهداف و ماموریت های وزارت متبوع بر کسی پوشیده نیست به گونه‌ای که نیاز به آن به شکل روز افزون ملموس و محسوس می‌باشد .مركز آمار و اطلاعات راهبردی، يكي از با سابقه ترين واحدهاي آماري و متولي اصلي در امر اطلاع رساني، ساماندهي، انسجام بخشي و تكميل آمار و اطلاعات در حوزه های كار، تعاون و رفاه می باشد. اين خدمات از طريق نيازسنجي، شناسايي، توليد يا گردآوري، آمايش و به هنگام سازي اطلاعات و آمار و با تعامل و مشاركت سازمان هاي ذيربط مطابق با استانداردهاي ملي و بين المللي، پاسخگوي نيازهاي ذينفعان بوده و منجر به توليد دانش در راستاي ماموريت هاي وزارت متبوع خواهد بود. در این راستا و به منظور دسترسی آسان و سریع مخاطبان به آمار و اطلاعات مورد نیاز ، این مرکز از سال 1387 اقدام به طراحی و پیاده سازی سامانه آمار کار نمود. نسخه جدید این سامانه در آبان ماه سال جاری با تکنولوژیMVC مجددا بازنویسی گردید و با نام جدید ”سامانه اطلاع رسانی آماری“، آماده ارائه خدمت به تمامی کاربران می باشد.

وظایف مصوب مرکز آمار و اطلاعات راهبردی

• سياستگذاري، برنامه ريزي و سازماندهي نظام آماري وزارت متبوع جهت توليد، پردازش و ارائه اطلاعات.
• مطالعه، تدوين واجراي طرحهاي آماري (سرشماري و نمونه گيري) و انتشار نتايج آن (در صورت لزوم با همکاري مرکز آمار ايران)
• تحقيق، مطالعه و بررسي روش هاي پيشرفته علمي به منظور بهره برداري در تهيه و اجراي طرح هاي آماري مورد نظر.
• تعامل مستمر با مرکز آمار ايران و ساير نهادها و دستگاههاي متولي آمار در کشور با هدف توسعه و توليد آمارهاي مرتبط با حوزه تعاون، کار و رفاه و به روز رساني و استاندارد سازي تعاريف، مفاهيم و طبقه بندي هاي مرتبط.
• ارائه تعاريف و مفاهيم استاندارد و راهنمايي هاي فني آماري به واحدهاي وزارت متبوع و نظارت بر سيستم هاي اطلاعاتي عملياتي به منظور به کارگيري استانداردهاي مربوطه.
• تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات و تهيه گزارش هاي تحليلي، تطبيقي از آمارها و اطلاعات موجود و انتشار آن.
• ساماندهي، استقرار و نظارت بر نظام آمارهاي ثبتي وزارتخانه با هماهنگي واحدهاي ذيربط.
• ارائه آمار و اطلاعات مورد نياز واحدهاي وزارت متبوع و پاسخگويي به استعلامهاي خارج از وزارتخانه.
• بهره برداري از شيوه هاي نوين در اطلاع رساني و انتشارآمار و استقرار سامانه خدمات آماري.
• آموزش، نظارت و ارزيابي طرحهاي آماري با هدف کاهش خطا در داده هاي آماري و رفع مشکلات اجرايي آنها.
• تعامل با مراکز آماري داخلي و بين المللي و مبادله هر گونه دستاوردهاي علمي، فني و آماري.
• همکاري و تعامل با مرکز آمار ايران جهت تهيه حسابهاي اقتصادي بخش تعاون.
• نيازسنجي، شناسايي و به روز رساني اقلام اطلاعاتي و شاخص هاي آماري مورد نياز وزارت متبوع.
• همکاري موضوعي در طراحي زير ساختها و بهره برداري از پايگاه هاي اطلاعاتي وزارت متبوع.
• بهره برداري و به روز رساني پايگاه اطلاعات يکپارچه و جامع رفاه و تامين اجتماعي (بانک اطلاعات ايرانيان)
• تهيه، تدوين و انتشار آمارنامه هاي تخصصي از مجموعه فعاليتهاي وزارت متبوع و سازمانهاي وابسته به صورت ادواري.

چشم انداز، ماموریت و ارزشهای مرکز آمار