وضعیت بهداشت و ایمنی در معادن در حال بهره برداری کشور چگونه است؟